March 2021

ĐẰNG SAU HÀO QUANG CỦA NGƯỜI THÀNH CÔNG LUÔN LÀ KỶ LUẬT TỰ GIÁC KHẮC NGHIỆT: Bạn càng tự giác bao nhiêu, tương lai bạn càng cao cấp bấy nhiêu

  1. Những người có chí lớn luôn là những người rất tự giác Trong cuộc đàm phán Trùng Khánh ngày 29 tháng 8 năm 1945, Tưởng Giới Thạch sau khi gặp Mao Trạch Đông đã từng ngầm nói với thư ký tháp tùng của mình rằng: "Không thể xem thường Mao Trạch Đông. Ông ta nghiện thuốc rất nặng, nhưng sau khi biết tôi không hút...

Compare listings

Compare